GTC


Contractuele voorwaarden in het kader van koopcontracten gesloten via het platform https://livefresh.de

tussen

LiveFresh GmbH 
Am Take Off Gewerbepark 27c
D - 78579 Neuhausen ob Eck
Telefoon: +49 7467 742 3100

Mail naar: hallo@livefresh.de

Directeuren: Simon Storz, Benedikt Schellinger
Kantongerecht Stuttgart HRA 731496
Persoonlijk aansprakelijke aandeelhouder: LiveFresh Verwaltungs GmbH
Kantongerecht Stuttgart HRB 754449

- hierna "aanbieder" genoemd -.

en

de in § 2 van deze AV aangewezen gebruikers van dit platform - hierna te noemen "Klant/klanten".

§ 1 Toepassingsgebied
De volgende Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

§ 2 Sluiting van het contract
(1) De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de aanbieder en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje met behulp van de knop "Toevoegen aan winkelmandje". Door op de knop "Nu kopen" te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken.

(2) De leverancier stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging met als onderwerp "Bevestiging van uw bestelling bij LiveFresh - natuurlijke sappen", waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De bestelling van de klant (1) vormt het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met de betreffende inhoud van het winkelmandje. De ontvangstbevestiging (orderbevestiging) vertegenwoordigt de acceptatie van het aanbod door de aanbieder. Het vat de inhoud van de bestelling samen. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar uiterlijk bij levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, AV en orderbevestiging) door ons op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar de klant gestuurd. De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt in de volgende talen afgesloten: Duits.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen, betalingsvoorwaarden
(1) De door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging (§ 2 lid 2 van deze AV), onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs.

(2) Indien het door de klant in de bestelling aangegeven product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, dient de leverancier de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval van een vertraging in de levering van meer dan twee weken, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval heeft de leverancier ook het recht om zich terug te trekken uit het contract. In dit geval zal hij de reeds door de klant gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(3) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De aanbieder levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en een afleveradres in hetzelfde land kunnen opgeven: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

(4) De klant kan betalen via PayPal, creditcard, automatische incasso of op rekening (serviceprovider Klarna).

(5) Betaling van de koopprijs is direct verschuldigd bij het afsluiten van het contract. Als de vervaldatum voor betaling wordt bepaald door de kalender, is de klant al in verzuim door het missen van de deadline.

(6) In het geval van een retourdebetnota door de koper is een bedrag van €12,50 per retourdebetnota verschuldigd.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Prijzen en verzendkosten
(1) Alle prijzen die op de website van de aanbieder worden vermeld, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

(2) De bijbehorende verzendkosten worden op het bestelformulier aan de klant aangegeven en zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van een eventueel herroepingsrecht.

§ 6 Garantie voor materiële gebreken
(1) De leverancier is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. BGB. De garantieperiode voor goederen die door de leverancier aan ondernemers worden geleverd, bedraagt 12 maanden.

§ 7 Aansprakelijkheid
(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract als deze werd veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de aanbieder, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 8 Informatie over gegevensverwerking
(1) De aanbieder verzamelt klantgegevens in het kader van de verwerking van contracten. Daarbij neemt hij in het bijzonder de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet in acht. Zonder toestemming van de klant verzamelt, verwerkt of gebruikt de aanbieder de inventaris- en gebruiksgegevens van de klant alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de contractuele relatie en voor het gebruik en de afrekening van telemedia.

(2) Zonder toestemming van de klant mag de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame, markt- of opinieonderzoek.

§ 9 Slotbepalingen
(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het internationale privaatrecht.

(2) Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de maatschappelijke zetel van de aanbieder.

(3) Het contract blijft in zijn overige delen bindend, zelfs als afzonderlijke punten juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Voor zover dit een onredelijke belasting zou vormen voor een van de contractpartijen, wordt het contract in zijn geheel echter ongeldig.

§ 10 Herroepingsrecht
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd,

overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als het zegel na de levering is verwijderd,

Overeenkomsten voor de levering van goederen, indien deze na de levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen vanwege hun aard als tekstaanpassing,

Contracten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van het contract kunnen worden geleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft,

overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd, overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

De houdbaarheid van onze producten - verse sappen - is zeer beperkt. Als de producten niet goed worden bewaard, bederven ze zeer snel. Vanwege dit feit kunnen de goederen niet meer worden verkocht nadat ze zijn geretourneerd. Het gaat dus om producten in de zin van § 312g II Nr. 2 BGB, die bederfelijk zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden. Onze producten zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.

Alternatieve geschillenbeslechting conform art. 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), waartoe u toegang hebt op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te vinden is op Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.